האתרים שלנו
עקבו אחרינו

תנאי שימוש

תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות: אתר האינטרנט של ערוץ WIZ

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהלן חלים על השימוש באתרי האינטרנט המופעלים ומנוהלים על ידי קבוצת מדיה הופ! המונה בין היתר את חברת ערוץ הופ! בע”מ (ח.פ. 512814468) מרחוב הרוגי מלכות 7 תל-אביב,  אשר עוסקת בין היתר בהפקת ערוץ WIZ במדיות השונות (להלן: “הופ!” או “ערוץ הופ!” או “החברה“).

תנאי שימוש

להלן תנאי השימוש באתר WIZ, אשר מטרתם להסדיר את היחסים בין החברה, בעלת האתר, לבין המשתמש והם מתייחסים לכל מרכיבי האתר, לרבות התכנים והמידע בו ואינם חלים על אתר/ים אחר/ים אף אם באתר זה ישנם קישור/ים לאתר/ים אילו.

האתר הינו אתר הפתוח לשימושך ללא צורך בתשלום (להלן יקרא לשם הנוחות: “האתר“) שאילו הם תנאי השימוש בו.

הופ! שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

מובהר, כי עצם הכניסה ושימוש באתר, מהווה מתן הסכמת המשתמש לכל האמור בתנאי השימוש, בלא יוצא מן הכלל, גם אם המבקר לא עיין בהם כלל או עיין בחלקם בלבד.

הגבלת השימוש

מובהר, כי האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ופרטי של המשתמש וחל איסור מוחלט לעשות בו שימוש/ים אחר/ים כלשהו, לרבות לא שימוש מסחרי ו/או ציבורי ו/או סיטונאי/כלשהו.

המשתמש באתר אינו מורשה להכניס שינויים כלשהם בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים שמקורם באתר, לרבות לא להוסיף, לגרוע, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, לצלם, לערוך, להעמיד לרשות הציבור, למכור ו/או לעשות שימוש אחר כלשהו באתר ו/או בכל חלק או מרכיב בו. שינוי או שימוש שאינו עפ”י האמור, מהווה הפרה של זכויות שונות, לרבות ומבלי להמעיט מהאמור זכויות יוצרים, מבצעים וכיו”ב בין אם הן של הופ! ו/או של צדדים שלישיים שהתירו להופ! את השימוש בהן.

חל איסור מוחלט על שימוש באתר ו/או בכל מרכיב בו, (לרבות בחומרים מן האתר), על גבי אתר אחר או רשת מחשבים כלשהי. אין להפיץ בכל דרך ואמצעי שהם תוכן ו/או מרכיב אחר כלשהו המוצג באתר.

קניין רוחני

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר לרבות, ומבלי להמעיט מכלליות האמור, שמות, עיצובים, מאפיינים, רעיונות, דמויות, קונספטים, סימנים מסחריים, פטנטים, מדגמים, טכנולוגיה, כולל ומבלי לגרוע מהאמור, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן – “המידע“), בין שהוא רשום ובין שאינו רשום, הינם של הופ! בלבד ו/או של צדדים שלישיים אשר התירו להופ! את השימוש בהם. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לגורם כלשהו את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ, לערוך, לעשות שימוש פומבי ו/או מסחרי כלשהו במידע ו/או בכל חלק הימנו.

העלאת תכנים וחומרים אסורים

חל איסור מוחלט להעלות או לנסות להעלות לאתר חומרים ו/או תכנים כלשהם. ככל שהחברה תאפשר העלאת תמונות או חומרים או תכנים אחרים ע”י משתמשים (להלן: התכנים“), חל איסור מוחלט להעלות תכנים שאינם תואמים את אופי האתר והפעילות בגינה ניתנה הרשאה להעלאת התכנים, לרבות איסור על העלאת תכנים בעלי אופי שאינו מותאם לגיל הרך, בעלי אופי פוגע, בוטה, מבזה, אלים, מיני, מפחיד, כתובות נאצה, השמצה או הסתה כנגד גורם כלשהו או חומר מכל סוג העלול לפגוע באופן ישיר או עקיף בכל אדם, לאום, גזע או מין ו/או תמונות המסגירות פרטים אישיים כלשהם ללא אישור מפורש, מראש ובכתב, מבעל הפרטים ו/או הורה / אפוטרופוס מורשה של בעל הפרטים.

חל איסור מוחלט לפרסם מידע כלשהו או כל חומר ו/או תוכן אחר העלול לפגוע או לבזות בכל דרך שהיא וכן תכנים כלשהם המוגנים תחת זכויות קניין רוחני ו/או זכויות יוצרים ו/או כל זכות אחרת ללא רשות מפורשת מראש ובכתב, בלתי מוגבלת ובלתי חוזרת של בעליהם החוקיים. פרסום תכנים אלו אסור בהחלט וכל הפרה בנושא תחול במלואה על מי שהעלה אותם ותטופל מיידית במלוא החומרה ותוך מיצוי הדין.

מובהר כי גם הסרת תוכן כמפורט לעיל  אשר הועלה ע”י משתמש בניגוד לאמור, אינה מונעת מהופ! ו/או מי מטעמה למצות את הדין עם המפרסם, כולל העברת פרטיו לגורמים המורשים ודרישת פיצוי על נזקים מכל סוג, ישירים ו/או עקיפים, לרבות ומבלי להמעיט מהאמור, נזקי פגיעה במוניטין.

אתר הופ!, מנהליו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים באופן כלשהו לתכנים אלו ו/או הצגתם באתר, אך למרות האמור שמורה להם הזכות להסיר כל תוכן עפ”י שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט ומכל סיבה שהיא.

הורדות

מובהר כי חל איסור מוחלט להעתקה ו/או הורדת תוכן כלשהו מהאתר.

הפסקת פעילות האתר  

הופ! רשאית לשנות ו/או לעדכן, לעבד, להתאים, להוסיף או לגרוע כל מרכיב באתר, לרבות תוכן ו/או מידע וזאת עפ”י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וללא כל הודעה/התראה ולמשתמש לא תהיה טענה, דרישה או תביעה כלשהי בשל כך.

הופ! רשאית לסיים הפעלת האתר מכל סיבה שהיא ובכל שלב בלא הודעה/התראה כלשהי, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

מתן תגובות להופ!

הופ! תשמח לקבל תגובות ממשתמשי האתר.

למרות האמור, אין להציע הצעות תוכן כלשהן או להעביר חומרים כלשהם להופ! באמצעות האתר, וזאת כדי למנוע אי הבנות, טענות או דרישות מצד המציע, כגון טענה לכך שרעיון, הצעה, שם, עיצוב או כל הצעה / חומר אחרים שהועברו להופ! בניגוד לאמור, עלול לדעת המציע להיות דומה לרעיון, תוכן, עיצוב, שם, דמות וכיו”ב שהופ! מפתחת או עשויה לפתח ו/או עושה ו/או תעשה בו שימוש. לפיכך, מודגש כי אין לשלוח אלינו הצעה, רעיון, קונספט, שמות, עיצובים, דמויות וכיו”ב. ככל שבניגוד לאמור איזה מאילו ישלח או יועלה לאתר, לא יבוא השולח ו/או כל מי מטעמו בטענה, דרישה, תביעה כלשהי כלפי הופ! ו/או מי מטעמה בשל שימוש כלשהו שלדעת השולח נעשה בו או בדומה לו ע”י הופ! ו/או מי מטעמה וזאת אף מבלי שתחול על הופ! חובת הוכחה כלשהי שלא עשתה שימוש בחומר שהועבר אליה בניגוד לאמור.

תגובות משתמשים לפעילויות באתר

ככל ויתקיימו פעילויות באתר המבקשות באופן יזום על ידי הופ! ממשתמשי האתר תגובות כלשהן, המשתמש מתחייב, כי התגובות, וכל מרכיביהן, אשר יועלו על ידו במסגרת הפעילויות, הינן מקוריות וכי הוא הבעלים היחיד והמקורי של כל זכויות הקניין הרוחני (לרבות זכות יוצרים) בתגובות ובכל מרכיביהן אשר הועלו על ידו במסגרת הפעילות וכי אין בתגובות משום פגיעה כלשהי בזכויות של צד ג’ כלשהו.

כל משתמש אשר יעלה תגובה לאתר מעניק בזאת להופ!, כחלק בלתי נפרד מהשתתפותו בפעילות, את כל זכויות הקניין הרוחני (לרבות זכות יוצרים) בתגובה/ות, באופן בלעדי, בלתי-הדיר, בלתי מותנה, בלתי מוגבל בזמן ו/או מקום וללא זכות לקבלת תמורה ו/או תמלוגים. מבלי לגרוע המשתמש מאשר להופ! לעשות כל שימוש, ללא כל הגבלה ותנאי, בתגובה ו/או בחלק ממנה, לרבות פרסומה ברבים ושילובה יחד עם חומר של צדדים שלישים. המשתמש מאשר, כי הופ! ו/או מי מטעמה רשאים  לעשות כל שימוש כאמור, לערוך את התגובה ו/או חלקים ממנה ולהציגה באתר ו/או בטלוויזיה ו/או בכל מדיה אחרת כפי שימצאו לנכון, לפי שיקול דעתם הבלעדי. הופ! שומרת לעצמה את הזכות להסיר תגובות לפי שיקול דעתה הבלעדי ובין היתר אך לא רק, תגובות פוגעניות, תגובות המנוסחות בשפה אשר אינה הולמת וכיוצ”ב.

הגבלת אחריות

הופ! אינה אחראית בשום מקרה ואופן לשימוש שנעשה בתכני האתר, או להמלצות המדווחות באתר. מובהר בזה, כי הופ! לא תהיה אחראית בגין כל נזק ו/או הפסד, ישיר ו/או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או תכניו. למניעת ספק, מובהר בזה כי אספקת השירותים ע”י הופ! תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים והופ! אינה ולא תהיה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים אילו ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה, ישרים ו/או עקיפים, שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור. הופ! לא תישא באחריות כלשהי לתקלות, שיבושים, האטה, אי זמינות האתר במלואו או מרכיב כלשהו בו.

הופ! תעשה כמיטב יכולתה להבטיח שימוש רציף ומלא באתר, אולם מובהר כי היא אינה מתחייבת כלפי המשתמש לזמינות ו/או תקינות האתר ו/או נגישות למידע באתר ו/או בחלק ממנו בכל עת וללא כל תקלות וכן לכך שבעת השימוש לא ייגרמו הפרעות או תקלות, בין אם מקורן בהופ! או גורם אחר כלשהו.

מובהר כי תכנים מסוימים חסומים גיאוגרפית ואינם ניתנים לצפייה מחוץ לגבולות מדינת ישראל וזאת בהתאם להסכמים עם בעלי זכויות שונים.

ככל שבאתר מוצעים קישורים (Links) למקורות מידע, שירותים ואתרי תוכן של אחרים, הופ! לא תהיה אחראית באופן כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין, לעצם השימוש, לתכנים ו/או לכל מרכיב אחר בקישורים אילו.

מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת קישורים באתר על ידי הופ! אינה ולא תתפרש כהצעה להשתמש בהם, כהבעת הסכמה, תמיכה, עידוד, המלצה או מתן חסות כלשהי של הופ!, במפורש או מכללא, לכל מרכיב שהוא בקישורים אילו, לרבות לא לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.

למניעת ספק, הופ! אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם, דיוקם, רמתם ו/או איכותם של תכנים ו/או מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות או עמדות המוצגים בקישורים חיצוניים לאתר הופ!.

כל הסתמכות של משתמש באתר על תוכן, מידע, פרסומת, מוצר, דעה או עמדה המוצגים או מפורסמים בקישורים חיצוניים לאתר הופ!, נעשה מתוך בחירה ועל פי שיקול דעת המשתמש בלבד ובאחריותו המלאה והבלעדית.

השירותים באתר מוצעים לך כמות שהם (AS-IS). הופ! אינה מחויבת בדרך כלשהי להתאים את השירותים לצרכיו של גורם כלשהו, לרבות משתמש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי הופ! בגין המידע והתאמתו או אי התאמתו לצרכים ו/או לתגובות כלשהן של המשתמש והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד הופ! ו/או מי מטעמה. השימוש במידע נעשה באחריות בלעדית ומלאה של המשתמש. יתכן ויתגלו במידע /או בשירותים האתר  טעויות ו/או פגמים ו/או כשלים או שייגרמו מעת לעת הפרעות שונות. למרות שהופ! עושה כמיטב יכולתה לתחזק את השירותים ברמה גבוהה ביותר במטרה להבטיח פעילות תקינה ומלאה של האתר, אין ולא תהיה לה אחריות כלשהי לכל טעות, פגם, הפסד רווח או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, שייגרם ו/או עלול להיגרם כתוצאה משימוש באתר או כתוצאה מאי יכולת לעשות בו שימוש.

מדיניות הפרטיות

הופ! מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר והיא אינה מעבירה פרטים כלשהם של המשתמש לגורמים שלישיים, למעט במקרה בו תידרש לכך במפורש ע”י רשות מוסמכת עפ”י חוק.

מטרת האמור להלן היא להסביר את נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע אשר אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר שאינו פרטני וללא זיהוי פרטי משתמש. לדוגמה, משחקים, תכניות או דפי מידע שעשית בהם שימוש, כתובת האינטרנט (IP) ממנה פנית ועוד. כאמור, מטרת איסוף המידע הינה סטטיסטית בלבד ולא לצורך איסוף מידע אישי.

המידע ישמר במשך התקופה הנדרשת להגנה ולשמירה על זכויותינו המשפטיות, וכן לצורך עמידה בדרישות הרגולטוריות ככל וישנן, מניעת הונאה או תרמית, אכיפה של מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש באתר.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

  • לאפשר לך להשתמש בשירותים השונים שבאתר;
  • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;
  • לשנות, לעדכן, לעבד, להתאים להוסיף או לבטל שירותים ו/או תכנים קיימים;

דיוור ישיר

החברה מעוניינת לשלוח אליך, מעת לעת, מידע בדבר האתר ושירותיה כמידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישלח רק אם נתת הסכמתך לכך אותה תוכל לבטל בכל עת.

אתה זכאי, בכל עת, לבטל את הסכמתך לקבלת דיוור, בפניה מתאימה אלינו.

כאמור, החברה לא תמסור את פרטיך האישיים לצד ג’, אולם היא רשאית לעשות שימוש במידע שהיא מנתחת לצורך קבלת מסקנות ומידע על פעילות כלל המשתמשים באתר ללא זיהוי פרטיהם אישיים.

מסירת מידע לצד שלישי

הופ! לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

  • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין הופ! שתחייב חשיפת המידע האמור;
  • אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין ו/או בניגוד לתנאי השימוש;
  • אם יתקבל צו בכתב מטעם רשות המוסמכת עפ”י דין לדרישה וקבלת של המידע האמור;
  • אם החברה תמכור או תעביר באופן כלשהו את פעילות האתר לגורם שאינו החברה, וכן ככל שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שגורם זה יקבל על עצמו את מלוא התחייבויות החברה כלפיך כפי שהן באותה עת.

החברה עושה את המיטב על מנת ליישם מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת המידע ועושה כמיטב יכולתה כדי להגן על מערכותיה, לרבות באמצעות צדדים שלישיים המתמחים בתחומים אילו. בעוד שמערכות ונהלים אלו מצמצמים משמעותית את הסיכונים לפגיעה בלתי-מורשית במערכות החברה, לא ניתן להעניק בטחון מלא ומוחלט מפני חדירה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע עליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו.

פנייה בנושא יש להפנות אל info@hoptv.co.il או בדואר רשום אל: המחלקה המשפטית – ערוץ הופ! בע”מ, רחוב הרוגי מלכות 7, תל אביב, מיקוד: 6971407.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר הופ!.

Cookies

שימוש ב- Cookies נעשה לצורך שיפור מהירות ויעילות השימוש באתר ותכניו. עצם השימוש באתר הינו מתן הרשאה בפועל ע”י המשתמש לשימוש ב – Cookies, אשר אינם חושפים מידע אישי כלשהו של המשתמש אשר יכול בכל עת למחוק את ה Cookies מהמחשב שלו.

פיצוי – שיפוי

המשתמש יפצה וישפה את הופ!, את מנהליה ו/או נושאי משרה בה ו/או בעלי מניותיה ו/או עובדיה ו/או סוכניה ו/או הבאים מכוחה בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הוצאה, אובדן, הפסד או כל חיוב אחר בהם נשאה הופ!, לרבות שכ”ט עו”ד, ואשר נגרמו עקב מעשה או מחדל, במישרין או בעקיפין, של המשתמש, לבד או ביחד עם אחר/ים.

סמכות שיפוט והדין החל

אתר זה הינו בבעלות וניהול של חברת ערוץ הופ! בע”מ במשרדיה בישראל. הבוחר להשתמש באתר זה מחוץ לישראל עושה זאת באחריותו הבלעדית והמלאה והוא האחראי הבלעדי להתאמת השימוש לחוקים והכללים המקומיים התקפים לגבי שימוש כזה.

מוסכם בזה כי לבתי המשפט המוסמכים בת”א -יפו תהא סמכות שיפוט ייחודית בקשר עם תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות אילו וכל הנובע מהם ו/או הכרוך בהם. על תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות אלה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד והוא יפורש על פיהם בלבד.